Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

sillene
22:42
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
sillene
22:38
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued
sillene
22:38
8957 54df 500
Noc jak każda inna...
Reposted fromissul issul viatobecontinued tobecontinued
22:34
sillene
22:33
sillene
22:33
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viascorpix scorpix
sillene
22:32
sillene
22:32
22:32
9818 df36 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:32
21:15
9909 758f 500
Reposted fromdivi divi viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sillene
21:15
sillene
21:15
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
sillene
21:14
3428 f2cc 500
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
sillene
21:14

September 22 2017

22:37
sillene
22:37
Bo przecież jest niejeden szlak,
gdzie trudniej iść, lecz idąc tak
nie musisz brnąć w pochlebstwa dym
i karku giąć przed byle kim.


Rozważ tę myśl, a potem idź,
idź swoją drogą.
— Wojciech Młynarski, "Idź swoją drogą"
Reposted fromcudoku cudoku viajesienzycia jesienzycia
sillene
22:35
Tydzień według Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Poniedziałek - obłędnik
Wtorek - niechętnik
Środa - nerwownik
Czwartek - ewentualnik
Piątek - sceptycznik
Sobota - zalajnik
Niedziela - skandalnik
sillene
22:29
7401 f918
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaQlka Qlka
22:28
0196 4b91 500
Reposted frombrumous brumous viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl